Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) - NAV (Døgntilbud)

På vegne av NAV tilbyr Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad arbeidsrettet rehabilitering som 4 ukers døgntilbud. 
 

Tilbudet med arbeidsrettet rehabilitering ved RNNK gir personer med nedsatt arbeidsevne bistand til å komme seg i varig arbeid.

Målgruppe

 1. Personer som har arbeidsforhold og det et er sannsynlig at vedkommende skal ha redusert sykemeldingsgraden med minst halvparten to uker etter endt opphold.

 2. Personer uten arbeidsforhold der det er sannsynlig at vedkommende, åtte uker etter endt opphold, enten 

    a) er friskmeldt til NAV og registrert arbeidssøkere eller

    b) er i arbeid eller i arbeidsrettet aktivitet i ordinært arbeidsliv i samarbeid med NAV.

Døgnopphold kan benyttes

 • Der det ikke finnes egnet dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering

 • Der man vurderer at en miljøforandring er av vesentlig betydning for rehabiliteringen

 • Der deltaker har mer kompliserte eller tyngre helseplager

Gruppetilbud

4 ukers varighet. Kan evt. forlenges i 4 + 4 uker.

Minimum 6 timer med strukturert arbeidsrettet rehabilitering/dag eksklusive måltider, osv. (ca 50/50 individuelle/gruppetiltak/uke)

Hovedtrekk ved tilbudet

I første halvdel av perioden jobber vi med kartleggings- og målsetningsarbeid, samt oppstart med veiledningssamtaler, mestringsarbeid, trening og undervisningsserie. Andre halvdel starter med arbeidsutprøving eller arbeidsforberedende workshop, og avsluttes med forankringsmøte med arbeidsgiver eller kontaktperson på NAV samt oppfølgingsplan.

Oppholdet gir et tett samarbeid med arbeidsgiver og kontaktperson på NAV, med samtaler i kartleggingsfasen, forberedelse innfor arbeidsutprøving og avstemming i etterkant, samt forankringssamtale før avsluttet opphold.

Etter oppholdet avholdes det minimum 3 oppfølgingsmøter, enten pr tlf eller hos RNNK.

Følgende fagpersoner deltar i tilbudet, enten fast eller ved behov:
Veileder, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, arbeidskonsulent, lege(spesialister), logoped, psykolog, ernæringsfysiolog, sykepleier, treningsinstruktør, miljøarbeider.

Praktisk informasjon

 • Opphold i enerom.

 • Det er ingen egenandel for deltakere i dette tilbudet.

 • Deltakere som mottar sykepenger må betale reise til og fra RNNK selv.
  For den som har arbeidsavklaringspenger, dekkes reisen av NAV.

Hovedelementer i Arbeidsrettet døgn-rehabilitering

I løpet av første dag:

 • Velkomstmøte i gruppe med info om RNNK og generelt om ARR-opplegget.

 • Undervisning om målsetting og handlingsplan. Her setter bruker opp egne mål som tas med i innkomstmøte.

 • Innkomstmøte med tverrfaglig team (justert i h.h.t. brukers utfordringer beskrevet i NAVs bestilling).

 • Innkomstsamtale med kontaktperson/veileder.

I løpet av de første 2,5 ukene:

 • Helhetlig kartlegging av funksjon

 • Formulering av mål og handlingsplan for bærekraftig arbeidsdeltakelse

 • Kontakt med arbeidsgiver hvis det foreligger arbeidsforhold, evt med kontaktperson i NAV

 • Gruppeveiledninger

 • Individuell veiledning

 • Individuelle samtaler med fokus på fysisk, mental og sosial mestring (med veileder eller andre fagpersoner)

 • Ukentlig oppfølging av fysioterapeut med utforming av mål og handlingsplan for bedret helse samt utforming av individuelt treningsprogram

 • Gruppetrening i basseng, sal og utendørs

 • Undervisning med temaer omkring fysisk, mental og sosial mestring

 • Midtveissamtale på slutten av 3. uke med spesielt fokus på uke 3 og nødvendig kontakt med arbeidsgiver.

Uke 4

Handlingsplanen med mestringsstrategier skal prøves ut på den ordinære arbeidsplassen, eller deltakelse i en arbeidsforberedende workshop.

De tre første dagene

A) De som har ett arbeidsforhold

Arbeidsutprøving på egen arbeid­splass:

 • Utprøving av lærte mestrings-teknikker og tiltak i egne eller tilpassede arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

 • Deltaker fører logg og skriver notater etter hver dag.

 • Individuell veiledning pr. tlf. med veileder ved RNNK.

 • Telefonmøte med arbeidsgiver og deltaker før og etter utprøving.

 • Følger avtalt egentrening.

 • Tilbakereise RNNK.

B) De som ikke har ett arbeidsforhold

Arbeidsforberedende workshop:

 • Fokus på hva som skal til for å finne et egnet arbeid og arbeidssted for deltakerne.

 • Besøk fra Proffice AS:
  Foredrag om hvordan få tilgang til arbeidsmarkedet utvikling i arbeidsmarkedet og samtaler omkring jobb- og jobbmuligheter.

 • Skriving eller oppdatering av CV.

 • Undervisning og praktisk øving i å skrive jobbsøknader.

 • Praktisk øving på jobbintervju med utgang­spunkt i jobbsøknad og CV.

 • Følger avtalt egentrening.

Resten av uka

 • Evaluering og revidering av handlingsplan og mål for arbeidsdeltakelse og helse. Bruker følger det faste opplegget med gruppeveildning, trening og mestringsaktiviteter.

Siste uke

Nå er mål og handlingsplaner godt gjennomarbeidet og forankret hos deltaker.

 • Telefonmøte med arbeidsgiver og kontaktperson på NAV, eventuelt begge samtidig med videokonferanse utstyr.

 • Sluttsamtale. Avtaler dato og klokkeslett for første oppfølgingssamtale, også uke for oppfølgingssamtale to og tre.

Oppfølging i etterkant av oppholdet

Tre oppfølgingssamtaler i løpet av de 8 første ukene etter hjemreise.

Henvisning og inntak

Deltakere henvises fra NAV lokalt.

Fastleger og andre kontakter NAV hvis man ønsker å avklare om dette tilbudet er hensiktsmessig for personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.