Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) - NAV (Dagtilbud)

 

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) tilbyr i samarbeid med NAV arbeidsrettet rehabilitering som dagtilbud.

Målgruppen - hvem det passer for

Målgruppen er personer bosatt i Tromsø, Balsfjord eller Karlsøy kommune, og som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Deltakerne betaler ingen egenandel for dette dagtilbudet.

Formålet med behandlingstilbudet

Å styrke den enkelte deltakers arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Beskrivelse

Tverrfaglig tilbud med team bestående av attføringskonsulent, fysioterapeut, sykepleier/veileder og ergoterapeut. Andre faggrupper etter behov (logoped, ernæringsfysiolog, legespesialist i Fys.Med. og Rehabilitering, psykolog).

Det tverrfaglige teamet bruker en helhetlig ramme (ICF) for kartlegging av brukerens funksjon og det satses i stor grad på brukermedvirkning. Brukeren vil under oppholdet ha konsultasjoner med sosionom/attføringskonsulent, fysioterapeut, ergoterapeut og lege.

Underveis i oppholdet vil det også være kontakt med arbeidsgiver, eventuelt fastlege og NAV. Teamet har fokus på brukerens situasjon og resultatet av en slik funksjonsvurdering skal være et opplegg som kan bidra til lokal oppfølging i forhold til arbeidsplass, fastlege, NAV lokalt og eventuelt andre som kan bidra til tilbakeføring til arbeid.

Gjennomføring av tilbudet

 • Arbeidsforberedende trening
  Det blir tilrettelagt eget, individuelt opplegg etter grundig kartlegging

 • Arbeidsutprøving
  Vil gjøres i samarbeid med deltaker og arbeidsgiver

 • Kontakt med arbeidslivet
  RNNK vil gjennom den faste veilederen besøke arbeidsplassen minst en gang i løpet av ARR-perioden for å kartlegge forhold ved arbeidsplassen og/eller arbeidsmiljøet som kan være av betydning. Det vil være regelmessige oppfølgingssamtaler og/eller møter med arbeidsgiver

 • Generell opptrening
  RNNK har lang erfaring og stor ekspertise i generell opptrening ved fysiske og psykososiale funksjonsforstyrrelser.

 • Funksjonsfremmende trening
  Gjennom kartleggingssamtaler i løpet av første uke, vil det legges en treningsplan for deltaker. Dette innebærer målsetningsarbeid hvor man arbeider etter SMART modellen. Det kan være aktuelt med trening både innen fysiske, psykologiske og sosiale områder.

 • Livsstilsveiledning
  Herunder kommer bevisstgjøring og mestring i forhold til generell funksjon og trivsel, fysisk aktivitet, kosthold, spisevaner, røykevaner/røykeslutt, søvnfremmende tiltak, m.m.

 • Opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold
  RNNK’s tilbud vil bidra til å kartlegge behov for opplæring og sammen med deltaker legge en plan, samt støtte deltager i å gjennomføre slik opplæring.

 • Motivasjon
  Dette er en viktig del av LØFT som RNNK benytter som en del av den kognitive tilnærmingen.

Varighet

Etter behov. Inntil 4 uker med mulighet for forlengelse med inntil ytterligere 4 + 4 uker etter nærmere vurdering ved særlige behov. Forlengelse grunngis og godkjennes av NAV lokalt.

Inntakskriterier

Målgruppen er personer som bor og/eller arbeider i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy og som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.

Henvisning og inntak

Deltakere henvises fra NAV lokalt.

Fastleger og andre kontakter NAV hvis man ønsker å avklare om dette tilbudet er hensiktsmessig for personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.