Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

 Flyfoto av RNNK

Vi er et ideelt aksjeselskap og et av norges største rehabiliteringssenter med 71 sengeplasser og tilbyr spesialiserte rehabiliteringstjenester for pasienter fra hele landet. Vi ligger vakkert til på toppen av Tromsøya like ved Charlottenlund friområde og har gode muligheter for utendørs aktiviteter.

Tverrfaglige rehabiliteringstilbud

RNNK har bredt sammensatte rehabiliteringsteam med høy faglig kompetanse. Vi har tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, ortopedi, nevrologi, slag, revmatologi, kreft, rehabilitering etter større operasjoner og tilbud til den store gruppen muskel-skjellett lidelser, inklusive fibromyalgi/kronisk smertesyndrom/ME.

RNNK har over flere år utviklet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk gangtrening etter bl.a. tverrsnittskader og hjerneslag. Institusjonen har egen avdeling for pasienter med hjelpebehov og har døgnkontinuerlig tilstedeværende sykepleier i aktiv, våken vakt om natten.

Ansatte og kompetanse

RNNK har vel 130 ansatte fordelt på ca. 85 årsverk. Dette inkluderer leger i spesialisering og legespesialister , sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, treningsinstruktører, ernæringsfysiolog, sosionomer, psykologer, veiledere, dramaterapeut, gestaltterapeut med flere.

Samarbeid, visjon, mål og verdier

RNNK har som formål å drive rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.
Vi skal yte helhetlige tjenester i samhandling med brukere, pårørende, Helse Nord, sykehus, kommunehelsetjeneste, NAV, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Kvalitet

RNNK legger vekt på å tilby kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester og arbeider kontinuerlig for å bedre den faglige kvaliteten på tilbudene våre. Vi fokuserer derfor på internundervisning, aktiv deltagelse i forsknings- og utviklingsarbeid, kursing og videreutdanning.

Forskning og Utvikling

RNNK driver kontinuerlig nyutvikling av tilbud med bl.a. ekstern finansiering (Hdir) til utvikling av tilbud til brukere med ME, Huntington’s sykdom, intensiv motorisk trening av barn med CP og til rehabilitering etter kreft, Vi har også arbeidet tett med brukerorganisasjoner i utviklingen av tilbud til brukere med fibromyalgi og Parkinson’s sykdom.

RNNK deltar i utannelsen av helsepersonnell og har to stillinger for spesialistutdannelse av leger, to stillinger for fysioterapeuter i turnus og tar imot fysioterapistudenter på alle 3 år av utdanningen. RNNK sponser jevnlig videreutdanning av ansatte i forbindelse med Mastergrader og grunnfag i tillegg til støtte til relevant kursing.

I tillegg deltar RNNK aktivt i forskning med bl.a. et doktorgradsprosjekt innen intensiv gangtrening av personer med inkomplett tverrsnittslesjon (ATLET studien, finansiert av Stiftelsen Helse og Rehab, Helse Nord og Hdir) og evaluering av effekten av intensiv gangtrening av barn med CP samt evaluering av effekten av regelmessig trening hos eldre hjemmeboende (BONUS prosjektet).

Historikk

RNNK ble opprettet i 1952 i en tid da mulighetene for å få fysikalsk behandling og rehabilitering var begrenset. RNNK har helt fra starten av tatt i mot pasienter fra hele landet, men spesielt fra Nord-Norge.